Περιγραφή Προγράμματος

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1994-95. Στο τμήμα αυτό συμμετέχουν τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων βρήκε άμεση ανταπόκριση από αποφοίτους όχι μόνον του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά και από αποφοίτους άλλων σχολών από όλη την Ελλάδα καθώς και πολλά στελέχη επιχειρήσεων.

Το Δ.Π.Μ.Σ. στη Δ.Ε. εξελίσσεται και εμπλουτίζεται συνεχώς, έτσι ώστε να είναι ενημερωμένο και να συνδυάζει στο πρόγραμμα διδασκαλίας τις νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, καθώς και τις νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς στελεχών και ιδιαίτερα της ελληνικής. Μέσω του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ με τίτλο «Αναδιάρθρωση και ενίσχυση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μορφών διδασκαλίας» το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων επιδίωξε την αύξηση της συμβολής του στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας.

Το Δ.Π.Μ.Σ. στη Δ.Ε. έχει, επίσης, ως σκοπό να συμμετάσχει στις εξελίξεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, εισάγοντας στο πρόγραμμα σπουδών νέες και καινοτόμες τεχνολογίες εκμάθησης, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών, τροφοδοτώντας την ελληνική οικονομία με στελέχη ικανά να στηρίξουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.Μέσα από την ενίσχυση του μεταπτυχιακού προγράμματος δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ώστε οι απόφοιτοι να είναι έτοιμοι να εργαστούν σε επιχειρήσεις ή να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις.

Ο στόχος του προγράμματος επιτεύχθηκε από την:
α) Εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, και
β) Ανάπτυξη νέων μαθημάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλλουν στη δημιουργία και την ενίσχυση των δεσμών του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, αφού το βοηθούν να ανταποκριθεί σε υφιστάμενες κοινωνικές αλλαγές. Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι επίσης εξ ορισμού συνδεδεμένες με την ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας των πανεπιστημιακών δασκάλων. Πανεπιστήμιο χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων οδηγεί στην απονομή των κάτωθι τίτλων:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γενικό Μ.Β.Α.)
β)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών και Διοίκηση Αθλητικών Μονάδων και Φορέων.
γ)Διδακτορικό Δίπλωμα σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα αυτών των συμμετεχόντων τμημάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, τον ενιαίο κανονισμό του Πανεπιστημίου, τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τους κανονισμούς εκπόνησης διδακτορικού των Τμημάτων.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Κοινωνικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους, σε στελέχη επιχειρήσεων, άτομα δηλαδή τα οποία έχουν αρχίσει την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αλλά και σε νέους πτυχιούχους, οι οποίοι ακόμη δεν εργάζονται. Από τους φοιτητές που έγιναν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα από το 1994 μέχρι το 2000, περίπου 44% έχουν πτυχίο Οικονομικών Επιστημών και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ 52% έχουν πτυχίο σχολών Θετικών Επιστημών, κυρίως Πολυτεχνικών. Μικρό σχετικά ποσοστό (4%) των φοιτητών έχει πτυχίο νομικής, φιλοσοφικής, παιδαγωγικής σχολής ή από ΤΕΦΑΑ.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι οφείλουν το πολύ μέχρι τρία (3) μαθήματα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, εάν γίνουν δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ. στη Δ.Ε., θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου την τελική αναλυτική βαθμολογία τους όπου θα φαίνεται ότι έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία. Σημειώνεται ότι στη β φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας που κατατίθεται με την αίτηση, και ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Business Administration / Διδακτορικό Δίπλωµα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δύο ακαδημαϊκά χρόνια (τέσσερα εξάμηνα).

Η διδασκαλία των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για νέους πτυχιούχους γίνεται τις απογευματινές ώρες στη διάρκεια της εβδομάδος. Η διδασκαλία των μαθημάτων στο Πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων γίνεται την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο για να διευκολύνονται τα στελέχη και να μη χάνουν χρόνο από την εργασία τους.

Έναρξη Μαθημάτων:
Η έναρξη του νέου κύκλου σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για νέους πτυχιούχους γίνεται τον Οκτώβριο και του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων το Φεβρουάριο.

Δίδακτρα:
Το κόστος φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι €1.500 το εξάμηνο, δηλαδή το συνολικό κόστος ανέρχεται στα €6.000. Η καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου γίνεται σε δύο δόσεις.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Θεσσαλονίκη