Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, Τεχνογνωσίας, Μεθοδολογιών, Λειτουργικών Εργαλείων και εν γένει Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Απευθύνεται σε στελέχη ή υποψήφια στελέχη Επιχειρήσεων που θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και έχουν κατανοήσει την ανάγκη της υψηλής εξειδίκευσης ως προϋπόθεση ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον και πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις μπορούν να προχωρήσουν σε Διδακτορικό Δίπλωμα.

Το πρόγραμμα λειτουργεί για το Ακαδ. έτος 2004-2005 τρεις κατευθύνσεις :

Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Λογιστική – Ελεγκτική
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Kοινωνικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. με την προϋπόθεση ότι πριν από την αξιολόγηση της αίτησής τους, θα έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τέσσερα (4) μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διευκρινίζεται ότι η επιτυχής εξέταση στα προπτυχιακά μαθήματα δεν σημαίνει εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αλλά προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master) σε συναφή προς τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμου ΑΕΙ της αλλοδαπής, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, διαθέτουν όμως διακριτή και αναγνωρισμένη, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, ερευνητική, μελετητική, συγγραφική κλπ, εμπειρία σε θέματα σχετικά με τα παραπάνω αντικείμενα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Business Administration / Διδακτορικό Δίπλωµα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το πρόγραμμα υποδιαιρείται σε 3 διδακτικά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο μαθημάτων περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον 13 πλήρεις εκπαιδευτικές εβδομάδες. Τα δυο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν 6 μαθήματα το καθένα. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Δίδακτρα:
Τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών ανέρχονται στο ποσό των €1.500 ανά εξάμηνο.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Χίος