Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα (MBA TQM)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Περιγραφή Προγράμματος

Η μοναδική σύνθεση της ύλης του Προγράμματος MBA TQM βασίζεται σε προσεκτική μελέτη τόσο των καλύτερων ανά τον κόσμο Προγραμμάτων ΜΒΑ, όσο και της μοναδικής εμπειρίας μας στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), η οποία ενισχύεται αφενός από την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διοίκηση Ποιότητας (European Foundation for Quality Management, ή EFQM), του οποίου ως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είμαστε ενεργό μέλος από ίδρυσής του, αφετέρου δε από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που διδάσκουν ΔΟΠ σε μεταπτυχιακό επίπεδο, της οποίας είμαστε ιδρυτικό και ιδιαίτερα ενεργό μέλος.

Το Πρόγραμμα MBA TQM στηρίζεται στην τείνουσα να επικρατήσει άποψη ότι οι γνωστικές περιοχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας δεν είναι απλώς συμπληρωματικές, ούτε ότι η ΔΟΠ αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη προσέγγιση Διοίκησης Επιχειρήσεων, αλλά ότι οι δύο γνωστικές περιοχές είναι πλέον πρακτικά αλληλένδετες στην εφαρμογή τους. Ενδεικτικά της άποψης αυτής είναι:

οι αποδεκτές στον κόσμο των Επιχειρήσεων μετονομασίες – εξελίξεις των Συστημάτων Ποιότητας σε Συστήματα Διαχείρισης (Management Systems) και των Μοντέλων της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε Μοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας (Business Excellence Models).
η σταδιακή εξώθηση από τις αγορές στην υποχρεωτική, ή περίπου υποχρεωτική, υιοθέτηση Προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9000, HACCP, ISM Code, κλπ.) και η ενσωμάτωση τους στη λειτουργική καθημερινότητα των Επιχειρήσεων.

To Πρόγραμμα MBA TQM επιπρόσθετα συνδυάζει τη σύγχρονη θεωρία του μάνατζμεντ με την άριστη πρακτική εφαρμογή της. Η επιστημονική κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία των καθηγητών του Προγράμματος αφενός και η συνεχής επαφή μας με καταξιωμένα στελέχη της επιχειρηματικής ελληνικής και ξένης σκηνής αφετέρου, εξασφαλίζουν ότι τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών, όσο και η περιεχόμενη ύλη των διδασκομένων μαθημάτων συνεχίζουν να παραμένουν σύγχρονα και ανταγωνιστικά, σε πλήρη αντιστοιχία με το ταχύτατα εξελισσόμενο επιχειρηματικό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Εξάλλου, στη διαρκή βελτίωση όλων των συνιστωσών λειτουργίας, με πρώτιστο σημείο αναφοράς το Πρόγραμμα Σπουδών, εστιάζεται και η σημαντικότερη διεργασία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Προγράμματος, αυτή της διαρκούς αφομοίωσης της ανάδρασης από όλους τους άμεσους και έμμεσους αποδέκτες (stakeholders) της παρεχόμενης από το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και (σύντομα και) Διαρκούς Επιμόρφωσης. Ξεχωριστή θέση μεταξύ των κυριότερων άμεσων αποδεκτών κατέχουν οι φοιτητές και οι απόφοιτοί μας όλων των ετών (με τους οποίους είμαστε σε διαρκή επαφή, μέσω της ιδιαίτερα ενεργής κοινότητας των αποφοίτων μας – alumni society), ενώ μεταξύ των έμμεσων αποδεκτών συμπεριλαμβάνονται διακεκριμένα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας όπως Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Διευθυντές Ποιότητας, διακριθέντες στον ετήσιο διαγωνισμό Quality Leader of the Year, κλπ., καθώς και τα Στελέχη Επιχειρήσεων με τους οποίους ενίοτε επιβλέπουμε από κοινού τις Διπλωματικές Εργασίες των φοιτητών μας.

Ως αποτέλεσμα της διαρκούς βελτίωσης του Προγράμματος, στα πλαίσια των κλασικών τίτλων των μαθημάτων του Προγράμματος ενσωματώνεται η εμπλουτισμένη κάλυψη μίας σειράς σύγχρονων θεμάτων, μεταξύ των οποίων μπορούν ενδεικτικά να αναφερθούν τα παρακάτω:
Εταιρική Διακυβέρνηση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Μοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας και Total Perfect Manufacturing
Τα πλέον γνωστά Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης (Ποιότητας – ISO 9000, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – ISO 14000, Υγιεινής και Ασφάλειας OHSAS 18000, Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – ISO 22000, Ασφάλειας Πληροφοριών – ISO 27001, Κοινωνικής Ευθύνης – SA 8000, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – Investors in People, κλπ.)
Εξειδικευμένα Πλαίσια Αξιολόγησης όπως το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (για το σύνολο της Δημόσιας Παροχής Υπηρεσιών), Υπηρεσιών Υγείας (Quality Health Service, Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations), Εκπαίδευσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κλπ.
80 περίπου εργαλεία μάνατζμεντ ομαδοποιημένα ανά συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως EQA Toolbook, Benchmarking Toolbook, Corporate Social Responsibility Toolbook, 6 Tools, DMAIC Methodology Tools, κλπ.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμά μας συνδέεται, βάσει Υπουργικών Αποφάσεων, με Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που δίνουν έμφαση στη διδασκαλία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (European University Network in TQM, ή EUN TQM), προσφέροντας σε όσους από τους φοιτητές επιλέξουν και την Ευρωπαϊκή Διάσταση του Προγράμματος (αφού δεν είναι υποχρεωτική) τη δυνατότητα είτε να σπουδάσουν για ένα επιπρόσθετο (4ο) εξάμηνο στα Πανεπιστήμια του Δικτύου (EUN TQM), είτε να παρακολουθήσουν εντατικά Ευρωπαϊκά Θερινά Σχολεία (European Summer Schools), εδώ ή στο εξωτερικό.

Οι φοιτητές μας που έχουν επάρκεια μόνο στα Αγγλικά, συνήθως επιλέγουν ως Πανεπιστήμια προορισμού για την Ευρωπαϊκή Διάσταση αυτά στα οποία είτε η τοπική γλώσσα είναι τα Αγγλικά, είτε τα Σκανδιναβικά Πανεπιστήμια που έχουν ως επίσημη γλώσσα φοίτησης και την Αγγλική. Φυσικά, οι φοιτητές μας και με επάρκεια Γερμανικών ή Γαλλικών ή Ισπανικών ή Ιταλικών, κλπ., έχουν και τις επιπρόσθετες επιλογές σπουδών στα Πανεπιστήμια στο Βερολίνο (Πολυτεχνείο) ή στο Wupertall, στο Παρίσι, στη Βαρκελώνη ή στη Μαδρίτη και στη Ρώμη αντίστοιχα.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αντίστοιχων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. Στους απόφοιτους παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώµατος.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται µε ικανοποιητικό βαθµό σε Proficiency, TOEFL, ή IELTS. Το GMAT δεν απαιτείται, αλλά βαθµός µεγαλύτερος του 550 αξιολογείται ευνοϊκά.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Business Administration / Διδακτορικό Δίπλωµα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το Πρόγραµµα είναι διάρκειας τριών διαδοχικών ακαδηµαϊκών εξαµήνων. Η συνέχιση του Προγράµµατος για την Ευρωπαϊκή Διάσταση είναι προαιρετική και απαιτεί φοίτηση για το ισοδύναµο ενός ακαδηµαϊκού εξαµήνου, σε ένα από τα συνεργαζόµενα µε το Πρόγραµµα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις σε αυτά. Η παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων (καθημερινά, ώρες 4-9) είναι υποχρεωτική.

Έναρξη Μαθημάτων:
Το Πρόγραµµα αρχίζει το Σεπτέµβριο.

Δίδακτρα:
Για το τρέχον και για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος τα δίδακτρα θα είναι €2.600 ανά εξάμηνο. Συνολικά, για εκείνους που θα ακολουθήσουν την Ελληνική διάσταση του προγράμματος θα είναι €7.800, ενώ για εκείνους που θα ακολουθήσουν και την Ευρωπαϊκή διάσταση €10.400 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την έναρξη κάθε εξαμήνου. Να σημειωθεί εδώ, ότι με την αποδοχή της προσφοράς της θέσης ο υποψήφιος φοιτητής που επιλέχθηκε για το πρόγραμμα καταβάλλει προκαταβολή των διδάκτρων του 1ου Εξαμήνου, η οποία δεν επιστρέφεται, εάν στην συνέχεια αλλάξει επιλογές. Η προκαταβολή βέβαια αυτή συνυπολογίζεται στην εξόφληση των διδάκτρων του 1ου Εξαμήνου.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πειραιάς