Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις κατευθύνσεις:

Γενική, Μάρκετινγκ και Χρηματοοικονομική / Λογιστική.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτούνται 16 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Στο πρόγραμμα προσφέρονται 30 μαθήματα (3 προκαταρκτικά, 11 υποχρεωτικά (κορμού), 8 ελεύθερης επιλογής και 8 κατεύθυνσης ή ειδίκευσης). Το πρόγραμμα μαθημάτων πρώτου και δευτέρου εξαμήνου χωρίζεται σε δύο δίμηνα. Στο πρώτο δίμηνο διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα (κορμού) και στο δεύτερο δίμηνο μαθήματα κατεύθυνσης ή ειδίκευσης.

Στο 1ο και 2ο εξάμηνο μπορεί να προβλέπεται μία εβδομάδα για επισκέψεις σε επιχειρήσεις, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, συνέδρια κ.α.

Στο τρίτο εξάμηνο διδάσκονται δύο μαθήματα και εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Κριτήρια Εισαγωγής

Κατά την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων συνεκτιμώνται τα εξής βασικά στοιχεία:

· Ο γενικός βαθμός του πτυχίου
· Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος
· Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας
· Ο βαθμός GΜΑΤ (Graduate Management Admissions Test)*
· Δύο συστατικές επιστολές μελών ΔΕΠ και μια εργοδότη (αν υπάρχει)
· Η προσωπικότητα (αξιολογούμενη με προσωπική συνέντευξη),
· η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου, κ.α.

*Βαθμός μεγαλύτερος του 550 αξιολογείται ευνοϊκά.

Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτωρ θα πρέπει:

- Να είναι κάτοχος Πτυχίου, καθώς και Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. Ο ένας τουλάχιστον από τους δύο τίτλους σπουδών (Πτυχίο ή Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) να είναι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος / α δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή, δηλαδή οι σπουδές του/της, προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές, είναι άλλου γνωστικού αντικειμένου, πριν γίνει δεκτός / η υποχρεούται να παρακολουθήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, που καθορίζει η Επιτροπή Ερευνών και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτονται επαρκώς οι γνωστικές περιοχές Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Παραγωγής, Στατιστικής και Ποσοτικών Μεθόδων.

- Να γνωρίζει αποδεδειγμένα πολύ καλά τουλάχιστον την αγγλική γλώσσα. Η γνώση και άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προσόν του / της υποψηφίου/ας. Οι αλλοδαποί, εκτός της αγγλικής, πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα.

- Να διαθέτει επαρκή ελεύθερο χρόνο, ούτως ώστε κατά την εκπόνηση της διδακτορικής του / της διατριβής να ασχολείται ενεργά εντός του Τμήματος με ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες, υπό τις οδηγίες του επιβλέποντος καθηγητή, καθώς και να κάνει εποπτείες κατά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων του τμήματος.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Business Administration / Διδακτορικό Δίπλωµα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και τα μαθήματα διδάσκονται καθημερινώς, συνήθως τις απογευματινές ώρες και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.
Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) και μεγαλύτερη από έξι (6) έτη, από την ημέρα οριστικοποίησης του θέματος από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Έναρξη Μαθημάτων:
Το πρόγραμμα αρχίζει τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

Δίδακτρα:
Το κόστος φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ορίζεται στο ποσό των 2500 Ευρώ / εξάμηνο και προκαταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πειραιάς