Περιγραφή Προγράμματος

Αποστολή του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (“AthensMBA”) είναι να εκπαιδεύσει πτυχιούχους, κυρίως των θετικών και οικονομικών επιστημών, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να αυτενεργήσουν, για να μπορέσουν να αναλάβουν υψηλά διοικητικά καθήκοντα σε επιχειρήσεις και κάθε είδους οργανισμούς.

Αυτό επιτυγχάνεται προσφέροντας ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στην αιχμή της Οικονομικής Διοικητικής και της Τεχνικής Επιστήμης, όπως καλλιεργούνται αυτά στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που το συνδιοργανώνουν.

Κύριο στόχο του Προγράμματος αποτελεί η μόρφωση στελεχών που θα καλύπτουν τις ανάγκες και θα είναι ικανά να προωθήσουν την ανάπτυξη ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, και οργανισμών στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Για να ανταποκριθεί στο σημερινό, γοργά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, δίδεται μεγάλη έμφαση στην προαγωγή της γνώσης στο αντικείμενο της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.

Έχει παρατηρηθεί την τελευταία δεκαετία, στη χώρα μας, μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση από επιχειρήσεις και οργα­νισμούς, μα και από την ίδια τη δημόσια διοίκηση, για στελέχη τα οποία, πέρα από τις ειδικές, επιστημονικές τους γνώσεις, διαθέτουν γνώσεις των αρχών της διοίκησης αλλά και ικανότητες να τις εφαρμόσουν. Αυτό επιβεβαιώνεται από την έντονη ροή αποφοίτων των πανεπιστημίων της χώρας προς διάφορες χώρες του εξωτερικού και ειδικότε­ρα προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ΗΠΑ με σκοπό την παρακολούθηση σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ (Master in Business Administration). Η κατοχή αυτού του τίτλου, όταν προέρχεται από ιδρύματα με κύρος, τεκμηριώνει πως οι κάτοχοί του έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να διεκδικήσουν υψηλές θέσεις, αναλαμβάνοντας διοικητικά καθήκοντα.

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι ο βέλτιστος συνδυασμός τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών γνώσεων, διαμορφώνει την ταυτότητα του σύγχρονου στελέχους που ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες, τόσο των επιχειρήσεων όσο και της δημόσιας διοίκησης στον Eλληνικό και το Διεθνή χώρο.

Στο AthensMBA μορφώνονται στελέχη τα οποία, ανεξαρτήτως του αρχικού τους γνωστικού υποβάθρου, μπορούν να κατανοήσουν το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον και επομένως, να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά μέσα σε αυτό, καθώς μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στην αναδυόμενη κοινωνία της πληροφορίας και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας.

Στο AthensMBA δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο υψηλό επίπεδο των μεταπτυχιακών του φοιτητών. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων είναι αντικειμενική, λεπτομερής και αναλυτική και σκοπό έχει την επίτευξη του βέλτιστου μίγματος σπουδαστών από πτυχιούχους διαφορετικών κατευθύνσεων.

Εξέχον και ιδιάζον χαρακτηριστικό του AthensMBA είναι η συνεργασία δύο Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μια συνεργασία που δημιουργεί υψηλή αξία στις σπουδές τύπου ΜΒΑ. Η διεπιστημονική προσέγγιση από τους καθηγητές των συνεργαζομένων τμημάτων των δύο Πανεπιστημίων, η πρόσβαση στη χρήση της σημαντικής τους υποδομής (βιβλιοθήκες, δίκτυα, κλπ.) και η αλληλοσυμπληρούμενη φύση των δύο πανεπιστημίων εξασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο και μοναδικό μαθησιακό περιβάλλον.

Κριτήρια Εισαγωγής

Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

Προϋποθέσεις είναι:
α) να έχουν τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Θετικών, Τεχνικών, Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών
β) να έχουν τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική απασχόληση μετά τη λήψη του πτυχίου.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Business Administration

Τρόπος Φοίτησης:
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας δύο πλήρων ημερολογιακών ετών.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα