Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να εξοπλιστούν οι σπουδαστές με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώση έτσι ώστε να γίνουν αποδοτικοί και ικανοί διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα των σπουδαστών να αξιολογούν και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν αναπτύξει:

την κατανόηση ενός ευρέος φάσματος ικανοτήτων διοίκησης και λειτουργικών τεχνικών
αυτοπεποίθηση στην αξιολόγηση και στην ανάλυση σύνθετων επιχειρησιακών προβλημάτων καθώς και στη λήψη αποφάσεων
μια προσέγγιση συνεργασίας στην επίλυση προβλημάτων ώστε να επικοινωνούν με σαφήνεια και περιεκτικότητα τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς με δυνητικούς συνεργάτες τους
την ικανότητα να σκέφτονται δημιουργικά και στρατηγικά
τη δυνατότητα να δουλεύουν τηρώντας προθεσμίες και κάτω από συνθήκες πίεσης
τη δυνατότητα να αναλάβουν ανεξάρτητη εφαρμοσμένη έρευνα και να παράγουν σημαντική διατριβή σε ένα εγκεκριμένο θέμα
τη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ευαισθησίας και τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα δια-πολιτισμικό, πολυεθνικό, ομαδικό περιβάλλον.
Οικονομική για Διοικητικά Στελέχη (Economics for Managers)

Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον (International Economic Environment)
Οικονομική των Επιχειρήσεων (Managerial Economics)
Οικονομικά των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (European Business)
Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική (Financial Management & Accounting)

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων (Corporate Finance)
Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting)
Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Investment Analysis & Portfolio Management)
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Financial Statement Analysis)
Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοικητικά Στελέχη (Advanced Quantitative Methods for Managers)

Προχωρημένη Ποσοτική Ανάλυση (Advanced Quantitative Analysis)
Οικονομικά και Επιχειρηματικά Υποδείγματα (Economic and Business Modelling)
Λήψη Αποφάσεων (Decision Making)
Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (Management of People & Organisations)

Διοικητική Επιχειρήσεων (Management)
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resource Management)
Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management)
Στρατηγική των Επιχειρήσεων (Strategic Management)

Κριτήρια Εισαγωγής

Γίνονται δεκτοί:
α)Απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι., καθώς και απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι. χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στον επίσημο κατάλογο του ΔΙΚΑΤΣΑ και ΙΤΕ, υπήκοοι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι. χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήκοοι των χωρών αυτών.

Η γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική. Κατά συνέπεια, όλοι οι υποψήφιοι, εκτός εκείνων που έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους στη Μεγάλη Βρετανία, στις Η.Π.Α., στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Ν. Ζηλανδία και στην Ιρλανδία, θα πρέπει να αποδεικνύουν την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής με ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Πτυχίο Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστημίου του Cambridge
Αdvanced Level Certificate in English (ALCE) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης
Certificate in Advanced Communication Edexcel του International London Examinations ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα
Πτυχίο Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου του Michigan
Test of English for International Communication (TOEIC), Educational Testing Service/Chauncey, USA (με σκορ 785 και άνω)
ΤΟΕFL (με σκορ 200 και άνω)
International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate -UCLES (με σκορ 6,5 και άνω)
The British Council-IDP Education Austarlia IELTS Australia (με σκορ 6,5 και άνω)
Business English Certificate-Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)
με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 (επίπεδο άριστης γνώσης ) ή Γ1 (επίπεδο πολύ καλής γνώσης ) του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, (αν πρόκειται για Έλληνες υποψηφίους ή με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αν πρόκειται για υποψηφίους από άλλες χώρες).

Σημείωση:
Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:
α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Α.Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή A.Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.
β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Α.Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή A.Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.
Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
MBA

Τρόπος Φοίτησης:
Εξ αποστάσεως

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Χώρα:
Εξ Αποστάσεως

Πόλη:
Εξ αποστάσεως