Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μανατζμεντ Τουρισμού / MBA Tourism Management
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Περιγραφή Προγράμματος

Οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού (ΠΜΣ-ΔΕ.ΜΤ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι:

Η προαγωγή των γνώσεων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων [συνδυασμένη με πρόσθετη γνώση του ευρύτερου τουριστικού τομέα (hospitality, travel and leisure industries)].
Η δημιουργία υψηλού επιπέδου επιχειρηματικών στελεχών με σύγχρονες διοικητικές/επαγγελματικές γνώσεις.
Η προαγωγή της έρευνας (οικονομική - επιχειρηματική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτισμική) για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (και ιδιαίτερα των τουριστικών) σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Είναι ευνόητο ότι στο πρόγραμμα δημιουργείται η υποχρέωση σε όλους τους συντελεστές λειτουργίας να ικανοποιήσουν το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα. Συνεπώς, η ποιότητα και η συνεχής βελτίωσή της θα πρέπει να διακρίνουν τους φοιτητές, το πρόγραμμα σπουδών (δηλαδή τα μαθήματα και τον τρόπο διδασκαλίας τους), τις σχέσεις των διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τις σχέσεις με τα άλλα τμήματα και τις υπηρεσίες του πανεπιστημίου, τη γραμματειακή υποστήριξη και τις σχέσεις εργασίας για έρευνα και άλλες εκδηλώσεις με ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Στο βαθμό που ο τρόπος λειτουργίας του ΠΜΣ-ΔΕ.ΜΤ επηρεάζεται από την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ορισμένα χαρακτηριστικά του υπόκεινται σε αλλαγές, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την πιο αποτελεσματική λειτουργία του.

Στους αποφοίτους του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε θέμα συναφές με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων γενικά.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο ΠMΣ-ΔE.ΜΤ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Tμημάτων AEI της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Oι κάτοχοι τίτλου AEI της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔIKATΣA. Oι Eλληνες πτυχιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί την ελληνική. H ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων και διαπιστώνεται με ικανοποιητικό βαθμό σε TOEFL ή Proficiency ή άλλο ισοδύναμο.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Business Administration / Διδακτορικό Δίπλωµα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα.

Δίδακτρα:
Το ύψος των διδάκτρων ανά εξάμηνο είναι 2.500 ευρώ (Τα δίδακτρα μπορούν να αναπροσαρμοστούν με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής).

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πειραιάς