Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει και να εμβαθύνει με διεπιστημονικότητα σε εκείνα τα πεδία γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σήμερα από τους επαγγελματίες της υγείας.

Η εκπαίδευση στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας επιχειρεί να παρέχει τα εφόδια της γνώσης της δημόσιας υγείας στα επίπεδα της κατάρτισης, της ειδίκευσης και της έρευνας και να προωθήσει την δεξιότητα στην ανάλυση του προβλήματος, παρέμβαση στην κοινότητα και εκτίμηση του αποτελέσματος σε εθνική και διεθνή κλίμακα. Ως περιοχές δράσης θεωρούνται η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, η προαγωγή της υγείας και ο έλεγχος ή η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντολογικής απειλής της υγείας.

Το πρόγραμμα, που έχει διεπιστημονική βάση, επικεντρώνεται στην δημόσια υγεία και την επιδημιολογία όπως και στους τομείς ειδίκευσης της δημόσιας υγείας (μικροβιολογία, παρασιτολογία, κτηνιατρική, ευγονική, διατροφή, επαγγελματική υγιεινή, υγειονομική μηχανική), αλλά παράλληλα διέρχεται και τα γνωστικά αντικείμενα των τομέων της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, οικονομικών της υγείας, κοινωνιολογίας της υγείας, πληροφορικής, δικαίου της δημόσιας υγείας, κ.α.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται, μετά από αίτησή τους στη Σχολή, από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Καθηγητών, μετά από εξετάσεις και κρίση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φοίτηση είναι η αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας για τους Έλληνες υποψηφίους και της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Δημόσιας Υγείας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το πρόγραμμα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος (1η Οκτωβρίοu- 30η Σεπτεμβρίοu), το οποίο διαιρείται σε δύο κύκλοuς (εξάμηνα), το καθένα εκ των οποίων ακολοuθείται από περίοδο εξετάσεων. Η διδασκαλία διαρκεί περίποu 22 - 25 ώρες εβδομαδιαίως και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα