Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων (Ιnternational MBA)
Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Περιγραφή Προγράμματος

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων με εξειδικεύσεις σε Διεθνές Marketing και Διεθνή Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων» σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η μύηση  νέων επιστημόνων πτυχιούχων, ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού ανεξαρτήτως βασικού πτυχίου, στα νέα δεδομένα των διεθνών επιστημονικών δρώμενων της ειδικότητας της Διοίκησης Επιχειρήσεων  με ιδιαίτερη έμφαση τόσο στον ανθρώπινο παράγοντα δημιουργώντας εξειδίκευση στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, όσο και στην διεθνή αγορά δημιουργώντας εξειδίκευση στο Διεθνές Marketing. Το Πρόγραμμα  λειτουργεί σαν πλήρους ή μερικής απασχόλησης διάρκειας τριών εξαμήνων για τους σπουδαστές πλήρους απασχόλησης ή έξι εξαμήνων για τους σπουδαστές μερικής απασχόλησης.

Μετά την επιτυχή  περάτωση των σπουδών το Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων (International MBA) με δύο εξειδικεύσεις:

  • Marketing
  • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

Κριτήρια Εισαγωγής

Υποψήφιοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι απόφοιτοι ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, οι απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών, ΤΕΦΑΑ και απόφοιτοι ξένων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων, ανεξαρτήτως προπτυχιακής ειδικότητας. Στους φοιτούντες παρέχεται αναβολή στράτευσης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Τρία εξάμηνα για τους σπουδαστές πλήρους απασχόλησης ή έξι εξάμηνα για τους σπουδαστές μερικής απασχόλησης.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πειραιάς