Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων σε θέματα Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών με έμφαση στην ολοκληρωμένη προσέγγιση του παράκτιου θαλασσίου περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μελέτη των παράκτιων οικοσυστημάτων, στην αλιευτική διαχείριση, στη θαλάσσια ρύπανση, στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων χερσαίου και παράκτιου θαλασσίου περιβάλλοντος, στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της διαχείρισης του παράκτιου χώρου και στην εφαρμογή και ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών για τη μελέτη της παράκτιας ζώνης. Συγκεκριμένα μελετώνται:

(α) οι φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες του παράκτιου περιβάλλοντος
(β) η ορθολογική διαχείριση των παράκτιων πλουτοπαραγωγικών πόρων (αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες)
(γ) η δυνατότητα καταγραφής, αντιμετώπισης και διαχείρισης θεμάτων ποιότητας του παράκτιου περιβάλλοντος
(δ) η εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών, όπως Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, στη μελέτη της παράκτιας ζώνης
(ε) η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο παράκτιο περιβάλλον
(στ) η ανάπτυξη ολοκληρωμένων τεχνικών προσέγγισης και κατανόησης των διεργασιών του παράκτιου περιβάλλοντος και των αλληλεπιδράσεων χερσαίου και θαλασσίου χώρου
(ζ) ο αποτελεσματικός σχεδιασμός μοντέλων ισόρροπης ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης
(ε) θέματα Θαλασσίων Εφαρμογών, όπως:

• η εκπόνηση οικολογικών και περιβαλλοντικών μελετών που αφορούν στο θαλάσσιο χώρο
• η χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών, όπως η Τηλεπισκόπηση και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, με πεδίο εφαρμογής το θαλάσσιο χώρο και
• η εκπόνηση μελετών υποδομής για υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις και παράκτιες κατασκευές.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master) γίνονται δεκτοί μέχρι 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές ετησίως, πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων Τ.Ε.Ι θετικής κατεύθυνσης. (Μ.Δ.Ε.)

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) γίνονται δεκτοί μέχρι 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές ετησίως, κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τις Θαλάσσιες Επιστήμες, πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψήφιος που δεν έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευση μπορεί να γίνει αποδεκτός στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος σε εξαιρετικές περιπτώσεις. (Δ.Δ.)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 Εξάμηνα (Μ.Δ.Ε.) / 6 Εξάμηνα (Δ.Δ.)

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Μυτιλήνη