Διατήρηση της Βιοποικιλότητας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σε συνεργασία με: Πανεπιστήμιο Montpellier II

Περιγραφή Προγράμματος

Tα Τμήματα Επιστημών της Θάλασσας και Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εργαστήριο ECOLAG (Laboratoire Ecosystemes Lagunaires) του Πανεπιστημίου Montpellier II, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης (M.Sc.) με τίτλο ‘ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ’ (BIODIV). Την ευθύνη και συντονισμό του κοινού Π.Μ.Σ. έχει το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο γενικός στόχος του κοινού ελληνογαλλικού ΠΜΣ ‘Διατήρηση της Βιοποικιλότητας’ είναι η κατάρτιση επιστημονικού δυναμικού στην κατανόηση θεμάτων Διατήρησης και ο εφοδιασμός τους με τις επιστημονικές αρχές και τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα τους καθιστούν ικανούς να επιλύουν πρακτικά, σχετικά με τη Διατήρηση, προβλήματα. Έμφαση δίδεται στην προσέγγιση και αντιμετώπιση θεμάτων Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Μεσόγειο, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διαφαινόμενης πλανητικής αλλαγής.

Επιμέρους στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:

• Η ανάπτυξη στους αποφοίτους αναλυτικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων, που θα τους επιτρέπουν να ταυτοποιούν και να αντιμετωπίζουν τις σημαντικές διαστάσεις προβλημάτων διατήρησης της βιοποικιλότητας

• Η εξοικείωση των αποφοίτων με σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού και χωροθέτησης προστατευταίων περιοχών στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, ποσοτικές μεθόδους και τεχνικές μελέτης και παρακολούθησης του φυσικού περιβάλλοντος

• Η καλλιέργεια συνθετικής ολιστικής προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων μέσω της έκθεσης σε μελέτες περιπτώσεων διατήρησης της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου και στο πλαίσιο της διαφαινόμενης πλανητικής αλλαγής

• Η διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας υψηλού επιπέδου σε θέματα Διατήρησης της Βιοποικιλότητας, με έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου

• Η ενθάρρυνση της κινητικότητας μεταξύ των δύο συνεργαζομένων χωρών και η ανάπτυξη της συνείδησης των κοινών προβλημάτων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής

Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, οι απόφοιτοι θα έχουν την δυνατότητα είτε να προσανατολιστούν προς την έρευνα εκπονώντας διδακτορική διατριβή, είτε να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις, σε δημόσιους και σε διεθνείς οργανισμούς.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. Διπλώματος Ειδίκευσης Διατήρηση της Βιοποικιλότητας γίνονται δεκτοί μέχρι 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή γίνεται από Επιτροπή που περιλαμβάνει εκπροσώπους των συνεργαζόμενων φορέων των δύο χωρών, με βάση τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων και όπου απαιτηθεί μετά από διαδικασία συνέντευξης ή γραπτής εξέτασης. Τα κριτήρια που θα συνεκτιμηθούν για την επιλογή είναι: (α) ο γενικός βαθμός πτυχίου, (β) η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, (γ) η επίδοση στην Πτυχιακή Εργασία, (δ) η επαρκής γνώση της γαλλικής και αγγλικής γλώσσας και (ε) η τυχόν επαγγελματική ή και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το Πρόγραμμα Σπουδών Ειδίκευσης (M.Sc.) έχει διάρκεια τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Χώρα:
Ελλάδα
Γαλλία

Πόλη:
Μυτιλήνη
Montpellier