Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων
City Unity ΚΔΒΜ2
Σε συνεργασία με: Edexcel

City Unity ΚΔΒΜ2

Περιγραφή Προγράμματος

Στη σύγχρονη εποχή, κάθε δομημένος χώρος προϋποθέτει την καθοριστικής σημασίας παρέμβαση του αρχιτέκτονα - διακοσμητή εσωτερικών χώρων, ο οποίος αφενός διασφαλίζει τη λειτουργικότητα του χώρου επιλέγοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε αναγκών και αφετέρου δημιουργεί, υποκινούμενος από αμιγώς αισθητικά κριτήρια, μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει τη χωρική εμπειρία.
 
Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές με τις απαραίτητες γνώσεις και σχεδιαστικές δεξιότητες, να αναπτύξει την κριτική τους ικανότητα, να τους εξοικειώσει με τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές και να τους εφοδιάσει με τα απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία για την προσέγγιση και την επίλυση των σχεδιαστικών προβλημάτων, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στην εκπόνηση μελετών για κάθε είδος εσωτερικού χώρου.

Κριτήρια Εισαγωγής

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Τίτλου Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου, ισόκυρου και ισάξιου Τίτλου Σπουδών από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Ανώτατο Εθνικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
3 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα