Ανώτερη Τουριστική Σχολή Αγίου Νικολάου (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.)

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Η Ανώτερη Τουριστική Σχολή Αγίου Νικολάου (ΑΣΤΕΑΝ) ιδρύθηκε το1995 και λειτουργεί από τότε στον Άγιο Νικόλαο, Κρήτης, στην πρώτη πόλη στην Ελλάδα που άρχισε να αναπτύσσεται ο τουρισμός. Η ΑΣΤΕΑΝ υπάγεται στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) που αποτελεί τον εξειδικευμένο κρατικό φορέα παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Έχει τη μορφή του Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η ΑΣΤΕΑΝ ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στόχος της είναι η κατάρτιση ικανών και κατάλληλων στελεχών για ξενοδοχειακές, επισιτιστικές και λοιπές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον Τουριστικό τομέα. Η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή αυξάνει την απορρόφηση των αποφοίτων της Σχολής.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
Δραγατσανίου 4
10559 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3245348, 210 3236812, 210 3226579
Fax: +30 210 3231821