Περιγραφή Προγράμματος

Στo πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των συνεργαζόμενων τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: “ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ”, το οποίο συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) και το Υπ.Ε.Π.Θ., καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν αιτήσεις.

Το εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα γνωστικά αντικείμενα της Οινολογίας και Αμπελουργίας και υπό προϋποθέσεις στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

Ένας αριθμός υποτροφιών θα δοθεί με κριτήριο τη σειρά εισαγωγής στο ΔΠΜΣ και την ακαδημαϊκή επίδοση κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Γεωπονίας και Χημείας και συναφών Επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους νόμους Ν.2083/92 και Ν.2327/95. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής του Δ.Π.Μ.Σ., σε περίπτωση όμως εισαγωγής τους υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον 6 με κλίμακα 0-10.
Επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας από τις αγγλική, γαλλική ή γερμανική, επιπέδου «Lower» ή επιτυχής εξέταση που θα διεξάγει το Ίδρυμα. Εξαιρούνται οι απόφοιτοι ξένων Παν/μίων.
Θέμα και βαθμός της πτυχιακής μελέτης. Η ύπαρξη πτυχιακής μελέτης χωρίς να είναι υποχρεωτική ενισχύει την υποψηφιότητα.
Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.
Η αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.
Προσωπική συνέντευξη από την Σ.Ε.
Το αποτέλεσμα της γραπτής δοκιμασίας των υποψηφίων Μ.Φ. σε εξετάσεις τριών γενικών μαθημάτων:

Κατεύθυνση Αμπελουργίας:
Οινολογία
Αμπελουργία
Χημεία, Μικροβιολογία και Διεργασίες Τροφίμων

Κατεύθυνση Οινολογίας:
Οινολογία
Αμπελουργία
Χημεία, Μικροβιολογία και Μηχανική Τροφίμων

Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες εγγραφής υποψηφίων στο δεύτερο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Δ.):
α. Ο υποψήφιος να έχει περατώσει επιτυχώς το πρόγραμμα μαθημάτων του Μ.Δ.Ε. στην Αμπελουργία ή Οινολογία του Δ.Π.Μ.Σ. του Γ.Π.Α.
β. Ο υποψήφιος να είναι ήδη κάτοχος σχετικού Μ.Δ.Ε. της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να παρακολουθήσει μέρος ή το σύνολο των μεταπτυχιακών μαθημάτων κατόπιν εισηγήσεως της Ε.Δ.Ε.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων και Φυτικής Παραγωγής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί στην απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα