Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιγραφή Προγράμματος

Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Α.Φ.Π. & Γ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής», καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν αιτήσεις.
Προκηρύσσονται οι παρακάτω τομείς-ειδικεύσεις: 1. Εδαφολογία – Διαχείριση Εδαφικών Πόρων (ανώτατος αριθμός εισακτέων: 6), 2. Διαχείριση Περιβάλλοντος (ανώτατος αριθμός εισακτέων:
10), 3. Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στους Φυσικούς Πόρους (ανώτατος αριθμός εισακτέων: 6), 4. Τεχνική των Αρδεύσεων (ανώτατος αριθμός εισακτέων: 6), 5. Ενεργειακά Συστήματα - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ανώτατος αριθμός εισακτέων: 6), 6. Περιβάλλον Θερμοκηπίου (ανώτατος αριθμός εισακτέων: 6), 7. Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Υλικά στην Αειφόρο Αγροτική Παραγωγή και στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος, (ανώτατος αριθμός εισακτέων: 4) 8. Σύγχρονες Τεχνικές Εκμηχάνισης της Γεωργίας (ανώτατος αριθμός εισακτέων: 4) και 9. Συντήρηση Νωπών Αγροτικών Προϊόντων (ανώτατος αριθμός εισακτέων: 6).

Το εν λόγω Π.Μ.Σ. θα αρχίσει τη λειτουργία του στο Τμήμα Α.Φ.Π. & Γ.Μ. τον Οκτώβριο και θα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις ανωτέρω ειδικεύσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Α.Φ.Π. & Γ.Μ. ή άλλοι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και λοιπών Θετικών Επιστημών Α.Ε.Ι. και Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/01 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄). Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με βάση το Ν. 2083/92 (παρ. 2α του άρθρου 12).
Απαραίτητα προσόντα:
. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,
. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστονLower
. Επιτυχής εξέταση σε δύο (2) μαθήματα ανά ειδίκευση (βαθμός τουλάχιστον 5/10 στο κάθε μάθημα).

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη. Μερικοί υποψήφιοι, για να αποκτήσουν το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τα μαθήματα της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης, πιθανόν να χρειαστεί να παρακολουθήσουν μερικά προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.

Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων:
I. Ο Βαθμός πτυχίου (Συμμετοχή 20%)
II. Η επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση. Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για κάθε ειδίκευση. (Συμμετοχή 10%)
III. Τυχόν προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, (Συμμετοχή 5%)
IV. Οι γραπτές Εξετάσεις (Συμμετοχή 50%).
V. Οι συστατικές επιστολές (2) και η συνέντευξη (Συμμετοχή 15%)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό έτος. Σε ειδικές περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα παράτασης μέχρι δύο εξάμηνα μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να αρχίσει μετά το τέλος του 1ου εξαμήνου και διαρκεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Δίδακτρα:
Για την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Α.Φ.Π. & Γ.Μ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα δίδακτρα ανά μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχονται σε 2.000 Ευρώ και καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, στην έναρξη κάθε εξαμήνου.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα