Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στην Γεωργία (Sustainable Production Systems and the Environment in Agriculture)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Περιγραφή Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. επιδιώκει την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα συναφή με το αντικείμενό του γνωστικά πεδία της σύγχρονης Γεωπονικής επιστήμης, με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την έρευνα και την καινοτομία, ώστε να εμπλουτιστεί το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον ευρύτερο χώρο της Γεωργίας με στελέχη ικανά να ηγηθούν ομάδων πρωτοπορίας εξειδικευμένης γνώσης στον κρίσιμο αυτό τομέα για την ανάπτυξη της χώρας. Στόχο του Π.Μ.Σ. αποτελεί ιδιαίτερα η υποστήριξη της βιώσιμης Γεωργίας μέσα από την ολοκληρωμένη διαχείριση της γεωργίας ως αναπτυξιακού παράγοντα από στελέχη υψηλού επιπέδου.

Κριτήρια Εισαγωγής

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. έχουν:

1) απόφοιτοι του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωπονικών ή άλλων συναφών Τμημάτων / Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση το πτυχίο θα πρέπει να αναφέρεται σε σπουδές που έχουν σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και η επίδοση του φοιτητή να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
2) τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα και πτυχιακή εργασία και υπολείπεται η ορκωμοσία τους, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης από την Γραμματεία του Τμήματός τους.
3) πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με συναφές αντικείμενο σπουδών με αυτό του οικείου Τμήματος και σύμφωνα με το άρθρο 12γ του Ν. 2916/01(ΦΕΚ 114Α)

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Π.Μ.Σ. στην Ελλάδα.

Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει και να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, αν είναι Έλληνες, και άριστη γνώση της Ελληνικής, αν είναι αλλοδαποί.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 3 τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και σε έξι τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα για το Διδακτορικό Δίπλωμα.

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Δίδακτρα:
Για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται συνολική καταβολή διδάκτρων 1500 € κατανεμημένα σε τρεις δόσεις των 500 € οι οποίες καταβάλλονται στην έναρξη του κάθε εξαμήνου σπουδών.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Ορεστιάδα